Stretnutie konzultantov Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi (Január 2014) sa uskutočnilo pracovné stretnutie projektovej kancelárie NP MRK II, a odborných garantov projektovej aktivity 1.2 s konzultantmi/poradcami implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách.
V rámci NP MRK II pôsobí 37 konzultantov. Konzultanti budú v kontakte s pridelenými materskými školami zapojenými do NP za účelom pomoci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania do praxe.
Cieľom pracovného stretnutia bolo podrobne sa oboznámiť s perspektívami inkluzívneho vzdelávania v materských školách, s možnosťami implementovať ho do praxe a hlavne poznať princípy a model tvorby inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu s akcentom na deti z MRK.
Všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti konzultanti využijú pri svojej konzultantskej činnosti v materských školách zapojených do NP.
Video: