Blog používateľa Stráne pod Tatrami

Slovník: 
  • Iné

Celý projekt hodnotím pozitívne i keď sa vyskytli menšie negatíva.
Realizáciou projektu sa zvýšila úroveň školy tým, že sme získali didaktický balíček, interaktívny systém, ktorý môžeme dennodenne využívať pri práci s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. Prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov sa zlepšila vzdelanostná úroveň detí . Vypracovali sa učebné zdroje a podporný študijný materiál, ktorý nám bude nápomocný pri realizácií výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi .