Blog používateľa Nálepkovo

Slovník: 
  • Iné

Zvýšilo sa povedomie rodičov o prínose inkluzívneho vzdelávania pre ich detí, aby boli úspešné v škole. Zmenil sa postoj rodičov k zamestnancom MŠ. Podnetným prostredím, sociálnymi a didaktickými balíčkami sa zvýšil záujem deti o vzdelávanie. Taktiež osvetovým programom sa zvýšil záujem o dianie v MŠ. Nastala aj lepšia spolupráca medzi pedagogickými zamestnancami prostredníctvom výmenných stáží. Takéto výmenné stáže by sa mali organizovať častejšie, ale nie na ďaleké vzdialenosti. Prínosom bolo aj vzdelávanie, avšak by sa malo prihliadať na spoje na dané školiace centrum.