Blog

Slovník: 
  • Osvetový program

Deň matiek v MŠ Kokava bol plný tanca, spevu... Práve tu sa naplno predviedli deti z MRK a v rómskom tanci sa pekne prejavila inkluzia detí.

Slovník: 
  • Výlety

Výlet na Donovaly. Deti z MRK dostali možnosť ísť na Habakuky, kde sa im rozprávkový svet veľmi páčil. Spoznali Dobšinského rozprávky a ich divadelné prevedenie.

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Takto sme oslavovali deň detí v Kokave n/Rimavicou. MDD sa nieslo v znamení dobrej nálady, plný spevu a tanca, ktorú nám spríjemnili aj animátori a zábavu nám spríjemnili aj rómsky asistenti.

Slovník: 
  • Iné

Počas projektu nám veľmi pomohlo zapájanie rodičov do konkrétnych aktivít ako napr. práca s IT, tvorivé dielne na tému (Vianoce, Veľká noc, MDD a pod.). Tu podotknem, že pre rodičov by bolo potrebné zabezpečiť dostatok didaktického materiálu na tvorbu vopred, aby bolo z čoho tvoriť alebo za niečo nakúpiť materiál. Matky, ktoré boli zapojené do projektu „Matka a dieťa“ porovnávali. Rodičia zároveň videli svoje deti, ako pracujú, čo všetko dokážu urobiť, ako ich to zaujíma a pod.

Slovník: 
  • Iné

Celý projekt hodnotím pozitívne i keď sa vyskytli menšie negatíva.
Realizáciou projektu sa zvýšila úroveň školy tým, že sme získali didaktický balíček, interaktívny systém, ktorý môžeme dennodenne využívať pri práci s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. Prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov sa zlepšila vzdelanostná úroveň detí . Vypracovali sa učebné zdroje a podporný študijný materiál, ktorý nám bude nápomocný pri realizácií výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi .

Slovník: 
  • Iné

Naša materská škola je jednotriedna. Máme dve PA - AU – jednu v rámci projektu. Asistentky pracujú na dve zmeny ako učiteľky materskej školy. Máme 21 zapísaných detí, z toho 19 rómskych a 2 nerómske deti. Vďaka projektu sme mohli realizovať výlet do ZOO do Košíc. Rodičia aj deti boli veľmi nadšení a ja som bola milo prekvapená, že počas výletu sa správali disciplinovane a bez problémov. Veľmi sa im to páčilo a naozaj niektoré deti ale aj niektorí rodičia prvýkrát boli na výlete. Škoda len, že tá možnosť realizácie výletov, exkurzií atď.

Slovník: 
  • Iné

Zvýšilo sa povedomie rodičov o prínose inkluzívneho vzdelávania pre ich detí, aby boli úspešné v škole. Zmenil sa postoj rodičov k zamestnancom MŠ. Podnetným prostredím, sociálnymi a didaktickými balíčkami sa zvýšil záujem deti o vzdelávanie. Taktiež osvetovým programom sa zvýšil záujem o dianie v MŠ. Nastala aj lepšia spolupráca medzi pedagogickými zamestnancami prostredníctvom výmenných stáží. Takéto výmenné stáže by sa mali organizovať častejšie, ale nie na ďaleké vzdialenosti. Prínosom bolo aj vzdelávanie, avšak by sa malo prihliadať na spoje na dané školiace centrum.

Slovník: 
  • Iné

MŠ Chminianske Jakubovany veľmi pozitívne hodnotí priebeh implementácie IMV:
pozitíva:

Slovník: 
  • Iné

Naša MŠ bola prvý krát zapojená do takéhoto veľkého projektu, kde jednou z možnosti je mať asistenta. Začiatky boli rozpačité hlavne pri asistentovi v triede, keďže sme doteraz žiadneho nemali. S kolegyňou sme premýšľali, čo asi bude robiť, ako , kedy, s kým. To isté bolo aj z jeho strany, ale všetko vyriešil čas a trpezlivosť. Zakrátko sme zistili akú máme v ňom pomoc. A keďže v ďalšom školskom roku nastúpil na prvé tri mesiace do triedy k najmenším deťom, aby im pomohol s adaptáciou a tie si ho veľmi obľúbili, situácia sa zasa vyriešila a prišla asistentka.

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Projekt Inkluzívny model vzdelávania pre materské školy vznikol s cieľom zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí z MRK a ich pripravenosť pre vstup na primárny stupeň vzdelávania.
V rámci NP MRK 2 bola na základe výberového konania prijatá do MŠ asistentka učiteľa.

Stránky