Blog

Slovník: 
  • Iné

Priebeh implementácie IMV na našej materskej škole v Muráni hodnotíme veľmi pozitívne. Klady vidíme hlavne v zlepšení spolupráce s Rómskymi rodičmi, zatraktívnení našej MŠ pre všetky deti hlavne čo sa týka materiálneho vybavenia.
Už samotná interaktívna tabuľa je veľkým prínosom z pohľadu učiteliek, ktoré ju využívajú denne, z pohľadu detí i rodičov a verejnosti. Deti sú nesmierne šťastné z využívania nových športových potrieb, bicyklov, pomôcok pre školské dvory, výtvarných pomôcok...

Slovník: 
  • Iné

Počas projektu nám veľmi pomohlo zapájanie rodičov do konkrétnych aktivít ako napr. práca s IT, tvorivé dielne na tému (Vianoce, Veľká noc, MDD a pod.). Tu podotknem, že pre rodičov by bolo potrebné zabezpečiť dostatok didaktického materiálu na tvorbu vopred, aby bolo z čoho tvoriť alebo za niečo nakúpiť materiál. Matky, ktoré boli zapojené do projektu „Matka a dieťa“ porovnávali. Rodičia zároveň videli svoje deti, ako pracujú, čo všetko dokážu urobiť, ako ich to zaujíma a pod.

Slovník: 
  • Iné

Tým, že sa naša materská škola úspešne zapojila do projektu „Inkluzívny model vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy“ podarilo sa nám začleniť do výchovno-vzdelávacieho procesu väčší počet detí z MRK, a to hlavne tie, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V rámci osvetového programu sa zlepšila spolupráca a komunikácia s rodičmi detí z MRK.

Slovník: 
  • Iné

V prvom rade by sme radi vyzdvihli nadštandardnú spoluprácu. Pozícia asistenta pedagóga je pre nás veľkým prínosom. Interaktívna tabuľa enormne prispela k modernizácii edukačného procesu v našom zariadení. Neodmysliteľnou súčasťou kladného hodnotenia boli a sú finančné zdroje poskytované z národného projektu. Pomohlo nám to obohatiť výchovno-vzdelávací proces nie len pre deti z miestnej rómskej komunity, ale aj pre všetky deti MŠ Ruská Nová Ves

Slovník: 
  • Iné

Priebeh implementácie IMV v našej materskej škole prebiehal z nášho pohľadu plynulo, nestretli sme sa so žiadnou negatívnou skúsenosťou zo strany rodičov alebo detí. Práve naopak. Rodičia prejavili väčší záujem o dianie v našej materskej škole, zapojili sa do osvetového programu a aj týmto spôsobom bola odbúraná bariéra medzi rodičom a učiteľom.

Čo sa týka vzdelávania pedagogických zamestnancov bolo predimenzované teóriou a praktickej činnosti s interaktívnou tabuľou bolo veľmi málo.

S materiálnym vybavením sme spokojní, aj keď sme očakávali, že dôjde skôr.

Slovník: 
  • Iné

Projekt MRK2 a činnosť IMV zefektívnili a podstatne zlepšili a skvalitnili výchovno –vzdelávací proces v našej MŠ, hlavne vo vytváraní inklúzie a v prístupe k rómskym deťom, deťom z MRK. Zlepšila sa celková úroveň rómskych detí, ich dochádzka do MŠ, posilnili sa vzájomné vzťahy medzi rómskymi deťmi a deťmi z majoritnej spoločnosti, značne napreduje a rozvíja sa spolupráca s rodinou.

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Spokojní sme boli s tým, že sme dostali pedagogického asistenta. Ešte spokojnejší by sme boli bývali vtedy, keď by pg. asistent bol mal aj pedagogické vzdelanie a bol by absolvoval aspoň nejaký kurz ohľadom toho, čo je náplňou jeho práce. U nás dochádzalo k častým nedorozumeniam aj napriek tomu, že s náplňou práce bol riadne oboznámený. Často sa staval do pozície učiteľa, hodnotil jeho prácu, kritizoval, čo znechutilo učiteľov a nestáli potom často o jeho pomoc. Pedagogický asistent bol už na prvom rodičovskom združení predstavený ako pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa.

Slovník: 
  • Iné

Pozitíva:
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy:
1.Skvalitnenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov podieľajúcich sa na edukácii detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít./ 4 učiteľky/
2. Vytvorenie dvoch učebných zdrojov + ostatné učebné zdroje vytvorené školami zapojenými do projektu a ich následné využívanie pri implementácii ŠkVP.

Slovník: 
  • Iné

Implementácia IMV priniesla pre našu MŠ hlavne pozitíva. Vytvorili sme si a zároveň overujeme vzorový ŠkVP, ďalej dva učebné zdroje, ktoré sú šité na naše podmienky. Ďalšie vzdelávanie bolo tiež efektívne, osvojili sme si množstvo poznatkov, zručností, na stretnutiach sme si mohli vymeniť svoje skúsenosti, posilnil sa náš tím, čo považujem za veľmi pozitívne.

Stránky