Blog

Slovník: 
  • Iné

S priebehom implementácie IMV na našej materskej škole môžeme vyjadriť spokojnosť, v prvom rade s vytvorením miesta pre asistenta učiteľa, nakoľko naša pani asistentka je veľkým prínosom, pomocou pri napĺňaní cieľov projektu, cieľov ŠkVP. Nie menej dôležitá je aj finančná pomoc v podobe didaktického balíčka, balíčka externých pomôcok pre školské dvory, interaktívnej tabule, nakoľko to všetko prispelo k zlepšeniu materiálno-technického vybavenia našej materskej školy, pomohlo nám skvalitniť, zmodernizovať výchovno-vyučovací proces.

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Práca s malými deťmi nie je vôbec ľahká, ale pekná a zaujímavá. Niektoré deti však potrebujú viac a pri našich počtoch detí v triede sa niekedy nedostane na každé dieťa, hlavne ak potrebuje „denne“ viac pozornosti, trpezlivosti, individuálnej práce. Veľkým prínosom, môžem potvrdiť za všetky pani učiteľky v našej MŠ, bolo prijatie pedagogickej asistentky na výkon činností v materskej škole.

Slovník: 
  • Iné

Projekt IMV hodnotíme pozitívne. Vyskúšali sme si v praxi ako prospieva deťom aj pedagógom prítomnosť asistenta, ktorý ovláda materinský jazyk detí. Je to veľké plus pre edukáciu detí, ako aj spoluprácu rodiny a materskej školy. Malo by byť samozrejmosťou, že v tých školách kde je väčšie zastúpenie detí z MRK je asistent učiteľa automaticky členom pedagogického kolektívu. Prínosom projektu je aj skvalitnenie a zatraktívnenie materiálno – technického vybavenia materskej školy.

Slovník: 
  • Iné

Po dvoch rokoch prebiehania národného projektu na našej materskej škole môžeme aj napriek všetkému s úsmevom na tvári zhodnotiť, že s projektom sme spokojní a vďační, že sme mohli byť do neho zapojení. Ako všetko, aj tento projekt nám priniesol pozitívne aj negatívne pohľady na niektoré skutočnosti, ktoré sa okolo nás dejú. Mrzí nás, že počas týchto dvoch rokoch sme sa stretali s neustálou nespokojnosťou a s neochotou spolupracovať s nami zo strany niektorých rodičov detí z MRK.

Slovník: 
  • Vzdelávanie

Začatím projektu NP MRK 2 Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy jeho imlementáciou v MŠ veľmi oceňujeme. Napriek tomu, že máme dlhoročné pedagogické skúsenosti sme si svoje poznatky rozšírili a inovovali, vzdelávaním sme získali nové poznatky a informácie z prednášok našich lektoriek. PhDr. Ivetky Balážovej a p. PhDr. Foldesovej, za ktoré im patrí srdečná vďaka. Osožná bola i výmena skúseností a poznatkov medzi účastníčkami vzdelávania .

Slovník: 
  • Iné

POZITÍVA PROJEKTU
● didaktický balíček – sociálno-hygienické prostriedky, didaktické hry, športové potreby, vybavenie detského ihriska, záhradný nábytok.
• asistent učiteľa,
• motivácia rómskych žiakov k pozitívnemu vzťahu ku vzdelávaniu,
● vzdelávanie učiteľov,
• príprava učebných zdrojov,
• výmena poznatkov a skúseností s družobnou školou : dvojičky – MŠ Spišský Hrhov, zameraná na implementáciu inkluzívneho modelu vzdelávania.

Slovník: 
  • Iné

Sme spokojné hlavne s pomôckami, ktoré sme vďaka projektu dostali.
Najviac roboty bolo s papierovaním, ale za tie veci čo nám prišli to stálo aj keď nie všetko to čo sme prvotne objednávali.Bola to práca navyše najmä pre riaditeľky,ale aj OÚ a mzdárky.

Slovník: 
  • Didaktický balíček

Priebeh implementácie IMV v našej materskej škole nám veľmi pomohol hlavne pomôckami ,ktoré sme získali a ktoré nám veľmi pomáhajú v práci s deťmi. Interaktívna tabuľa ja veľkým prínosom pre našu materskú školu ktorú využívame ako sa dá, či už na sledovanie detského pásma alebo pri kreslení.
S pomôckami sme veľmi spokojný len veľká škoda že nám prišli neskôr -nemali sme ich na začiatku školského roka.

Slovník: 
  • Iné

Najväčším prínosom bola pre nás prítomnosť asistentov v materskej škole a rovnako aj možnosť obohatiť materskú školu o ďalšie didaktické pomôcky, potreby a hračky. Zároveň sme aj vďaka konzultantke, p. Onderčovej a jej ľudskému a profesionálnemu prístupu konkretizovali a vyprofilovali náš Školský vzdelávací program a dostali sme cenné a odborné rady.

Slovník: 
  • Iné

Výhody: materiálne zabezpečenie- dostačujúce pre potreby materskej školy
- digitálna technika- zmodernizovala materiálne vybavenie MŠ
- edukačné balíčky
- kontinuálne vzdelávanie pre ped. zamestnancov a asistentov učiteľa
- asistent učiteľa uľahčil socializáciu a učenie sa dieťaťa
pomoc pri prekonávaní jazykovej bariéry- veľmi dôležitá pri komunikácií
s dieťaťom a s rodičom
- realizácia osvetového vzdelávacieho programu a zvýšenie návštevnosti detí

Stránky