Blog

Slovník: 
  • Iné

Inkluzívny model vzdelávania na našej MŠ prebieha podľa inkluzívne zameraného ŠKVP Lienky sedmobodkovej, ktorý sa zameriava na rozvíjanie siedmych kompetencií detí a na úspešný vstup predškolákov do prvého ročníka ZŠ.
Vytvorili sme materskú školu pre všetky deti bez rozdielu národnosti. Na našej MŠ sa inkluzívne realizuje už viac rokov, nakoľko rodičia deti z menej podnetného prostredia majú stále väčší záujem o predprimárne vzdelávanie svojich detí, aby im zabezpečili dosiahnutie zvýšenia ich vzdelanostnej úrovne a lepšej pripravenosti predškolákov na primárne vzdelávanie.

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Projekt MRK je pre našu prácu prínosom v materiálnej oblasti a obrovským prínosom sú pre nás asistenti učiteľa, keďže sme v MŠ s poldenným v.v.procesom, zo 48 deťmi z MRK a 3 učiteľkami v 3 triedach. Preto je výhodou mať asistentku učiteľa.

Slovník: 
  • Iné

Počas trvania projektu nám veľmi pomohlo vytvorenie dvoch pracovných miest pre pozíciu asistent učiteľa. Tým sa zlepšila komunikácia s rodičmi, ale hlavne je to veľká pomoc pri práci s deťmi. Negatívne hodnotím zabezpečenie MŠ pomôckami, hlavne nedostatok výtvarného materiálu. Možno by bolo potrebné zvážiť rovnaké rozdelenie financií pre jednotriedne MŠ a viactriedne MŠ. Je to nerovnomerné a pre viactriedne MŠ nepostačujúce pre všetky deti. Očakávali sme aj viac didaktických pomôcok, obrázkového materiálu.

Slovník: 
  • Iné

POZITÍVA – asistent učiteľa
- inovačné vzdelávanie pedagogických pracovníkov
- dodávka didaktických balíčkov a externých pomôcok
- spolupráca s konzultantkou p. Knapekovou

NEGATÍVA – obsiahla dokumentácia
- výmenný stáž „Dvojičky“ vzdialenosť
- VÝLETY - pre nás nevýhodné podmienky
- interaktívna tabuľa bez počítača

Slovník: 
  • Iné

S projektom IMV sme boli veľmi spokojné hlavne so získaním veľkého množstva učebných pomôcok, s možnosťou získania pedagogických asistentiek a tým pádom zaškolenia väčšieho počtu detí z marginalizovaných rodín , mamičkám sa páčil aj osvetový program ,čo sa odzrkadlilo dobrou účasťou na osvetovom programe.
Negatívom bolo vypĺňanie mesačných výkazov, dotazníkov a administratívy.

Slovník: 
  • Iné

- Prínos asistentov – hodnotíme veľmi kladne
- Využitie didaktických, kompenzačných, učebných, telovýchovných pomôcok a hlavne IT – hodnotíme veľkým prínosom pre MŠ
- IT – aplikačný softvér – domáce zvieratá –pekné cvičenia, zvuky zvierat, dopravné prostriedky sú pekne spracované, v živej prírode chýbajú zvuky a cvičenia, BEE – BOT je pre deti z MRK dosť zložitá ako aj Veselá Včielka /na pochopenie/, ináč je veľmi pekne spracovaná

Slovník: 
  • Iné

Skvalitnili sa profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podieľajúcich sa na edukácii detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít a tým podporili sociálnu inklúziu na predprimárnom stupni školskej sústavy.
Učenými pomôckami, pomôckami na školský dvor atď. sme si zlepšili a upravili prostredie pre deti aby sme im umožnili úspešné začlenenie možnosť získania viac sociálnych kompetencií, širšieho spektra skúseností, učenia sa presadiť sa v normálnom svete, možnosť nájsť si priateľov a vzájomne na seba pôsobiť.

Slovník: 
  • Iné

1.Pozícia Asistenta učiteľa v MŠ:

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Priebeh implementácie IMV na našej materskej škole hodnotím pozitívne. Prínos sa prejavil prevažne v zlepšení dochádzky detí z MRK, v zlepšení komunikácie s rodičmi týchto detí a tiež v získaní si ich dôvery. Je vidieť, že rodičia majú väčší záujem o vzdelanie svojich detí a ich budúcnosť im nie je ľahostajná. Ďalším prínosom bolo pôsobenie pedagogickej asistentky učiteľa, ktorá bola veľmi nápomocná predovšetkým na začiatku školského roka, kedy novoprijatým deťom uľahčovala adaptáciu na nové prostredie MŠ.

Slovník: 
  • Iné

1. Asistent učiteľa – asistenti sa stali neoddeliteľnou súčasťou materskej školy. Mali sme možnosť v reáli zistiť aké výhody prináša ich pôsobenie na škole pre prácu učiteľky. Asistent je nápomocný nielen pri jednoduchých obslužných prácach detí, príprave pomôcok, ale pri dobrej komunikácii s učiteľkou sa stáva súčasťou triedy, jej života. U rodičov si získali dôveru a dobre s nimi spolupracujú. Pri výbere asistentov sme mali „šťastnú ruku“, od svojho nástupu zotrvali doposiaľ tí istí. Majú o svoju prácu záujem, radi by zotrvali v pracovnom pomere.

Stránky