ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami

Celý projekt hodnotím pozitívne i keď sa vyskytli menšie negatíva.
Realizáciou projektu sa zvýšila úroveň školy tým, že sme získali didaktický balíček, interaktívny systém, ktorý môžeme dennodenne využívať pri práci s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. Prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov sa zlepšila vzdelanostná úroveň detí . Vypracovali sa učebné zdroje a podporný študijný materiál, ktorý nám bude nápomocný pri realizácií výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi .
Výhodou projektu bola prezentácia na webovej stránke, kde si materské školy mohli svoju činnosť prezentovať na verejnosti, či to už aktivitami, výtvarnými prácami, výmennými stážami.
Najväčšiu výhodu tohto projektu sme pocítili v spolupráci asistentky učiteľa. Našu materskú školu navštevujú len deti z marginalizovanej rómskej komunity. Asistentka bola, veľkým prínosom pri prekonávaní zdravotných, sociálnych, jazykových a iných bariér detí a rodičov. Uľahčila tým prácu učiteľom. Tým, že ovládala rómsky jazyk bola najviac nápomocná v prvých troch mesiacoch dochádzky detí. Pomáhala nielen pri komunikácií s deťmi ale aj s rodičmi pri usporiadaní rôznych osláv, vykonávala návštevy rodín detí s nepravidelnou dochádzkou. Pôsobnosť asistenta učiteľa v materskej školy ako je tá naša , by sme uvítali na dobu neurčitú.
Okrem asistenta pri práci nám bola nápomocná konzultantka, ktorá nám pomáhala pri tvorbe ŠkVP a návštevami sme riešili drobné nedostatky.
Do projektu boli zapojení i rodičia realizáciou osvetového programu. Týmto programom sa zvýšilo povedomie rodičov o prínose vzdelávania pre budúcu školskú úspešnosť ich detí, zvýšil sa záujem o predprimárne vzdelávanie detí.
Cieľom výmenných návštev bola výmena poznatkov a skúsenosti z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania, spoznania nového prostredia a získanie skúsenosti s výchovou a vzdelávaním detí z MR . Našej materskej škole bola pridelená ,, Dvojička´´ MŠ Sečovce. Navštívili sme sa navzájom dvakrát. Výmena skúsenosti bola pre nás určite prínosom, zistili sme že máme veľmi veľa spoločných postrehov aj problémov.Získali sme dobré partnerky na ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Nevýhodou týchto stretnutí bola veľmi veľká vzdialenosť. Obidve materské školy máme poldennú prevádzku a nemali sme veľa času na lepšiu príležitosť sa spoznať bližšie. I naďalej budeme udržiavať kontakt, ale už len mailom. Ak by sme si mohli vybrať MŠ bližšie tohto typu, mohli by sa navštevovať aj deti medzi sebou a spolupráca by bola na lepšej úrovni.
Ďalšou nevýhodou tohto projektu pre našu materskú školu boli výlety, ktoré plnia nielen výchovno-vzdelávaciu funkciu , ale aj oddychovú. Žiaľ naša materská škola nevyužila ponuku z dôvodu preplácania cestovného. Ponuky prišli veľmi neskoro / cez prázdniny máme MŠ zatvorenú/ . MŠ sa nachádza v obci, kde linkový spoj je obmedzený, prestupovať by sme museli 2 – 4 x . Deti sa veľmi tešili na výlet do ZOO. Veľmi nás to mrzí, že z takého množstva výletov sa nedal realizovať aspoň jeden.
Sme radi, že sme sa zapojili do tohto projektu.