Pedagogickí asistenti

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Takto sme oslavovali deň detí v Kokave n/Rimavicou. MDD sa nieslo v znamení dobrej nálady, plný spevu a tanca, ktorú nám spríjemnili aj animátori a zábavu nám spríjemnili aj rómsky asistenti.

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Projekt Inkluzívny model vzdelávania pre materské školy vznikol s cieľom zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí z MRK a ich pripravenosť pre vstup na primárny stupeň vzdelávania.
V rámci NP MRK 2 bola na základe výberového konania prijatá do MŠ asistentka učiteľa.

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Projekt MRK je pre našu prácu prínosom v materiálnej oblasti a obrovským prínosom sú pre nás asistenti učiteľa, keďže sme v MŠ s poldenným v.v.procesom, zo 48 deťmi z MRK a 3 učiteľkami v 3 triedach. Preto je výhodou mať asistentku učiteľa.

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Priebeh implementácie IMV na našej materskej škole hodnotím pozitívne. Prínos sa prejavil prevažne v zlepšení dochádzky detí z MRK, v zlepšení komunikácie s rodičmi týchto detí a tiež v získaní si ich dôvery. Je vidieť, že rodičia majú väčší záujem o vzdelanie svojich detí a ich budúcnosť im nie je ľahostajná. Ďalším prínosom bolo pôsobenie pedagogickej asistentky učiteľa, ktorá bola veľmi nápomocná predovšetkým na začiatku školského roka, kedy novoprijatým deťom uľahčovala adaptáciu na nové prostredie MŠ.

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Práca s malými deťmi nie je vôbec ľahká, ale pekná a zaujímavá. Niektoré deti však potrebujú viac a pri našich počtoch detí v triede sa niekedy nedostane na každé dieťa, hlavne ak potrebuje „denne“ viac pozornosti, trpezlivosti, individuálnej práce. Veľkým prínosom, môžem potvrdiť za všetky pani učiteľky v našej MŠ, bolo prijatie pedagogickej asistentky na výkon činností v materskej škole.

Slovník: 
  • Pedagogickí asistenti

Spokojní sme boli s tým, že sme dostali pedagogického asistenta. Ešte spokojnejší by sme boli bývali vtedy, keď by pg. asistent bol mal aj pedagogické vzdelanie a bol by absolvoval aspoň nejaký kurz ohľadom toho, čo je náplňou jeho práce. U nás dochádzalo k častým nedorozumeniam aj napriek tomu, že s náplňou práce bol riadne oboznámený. Často sa staval do pozície učiteľa, hodnotil jeho prácu, kritizoval, čo znechutilo učiteľov a nestáli potom často o jeho pomoc. Pedagogický asistent bol už na prvom rodičovskom združení predstavený ako pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa.