MŠ Chminianske Jakubovany

MŠ Chminianske Jakubovany veľmi pozitívne hodnotí priebeh implementácie IMV:
pozitíva:

- Vzdelávanie pg.zamestnancov z hľadiska kvalifikačných predpokladov a profesijných kompetencií,
- Pridelenie konzultanta pre MŠ ( p. ONDERČOVÁ G – vysoko kvalifikovaný odborník, poradca,)
Konzultácie a poradenstvo boli zamerané na :
-analýza lokálnych, miestnych a vnútorných podmienok
-analýza súčasného ŠkVP so zameraním na implementáciu špecifík výchovno-vzdelávacej práce s rómskymi deťmi,
-princípy tvorby inkluzívneho ŠkVP v MŠ Chminianske Jakubovany
-metodicko - konzultačný servis ohľadom vlastného zamerania školy
-konzultačný servis a pomoc pri tvorbe pri tvorbe UZ
-pomoc pri zhromažďovaní údajov, dokumentov v ŠkVP ( Plán spolupráce s rodinou, Plán spolupráce s ostatnými inštitúciami, piktogramy hygienických a seba obslužných návykov u detí z MRK, Plán akcií pre deti a rodičov v inkluzívnom vzdelávaní počas školského roka .....)
-materiálno – konzultačný servis ohľadom uplatňovania interaktívneho systému, didaktických balíčkov a technickej podpory vybavenia MŠ, školských dvorov na podporu implementácie IMV a modernizácie edukačného procesu
- Možnosť zavedenia a prijatia pedagogického asistenta učiteľa, ktorý je na MŠ potrebný v rámci
1. výchovno – vzdelávacieho procesu
2. spolupráce s rodinnou
3. pri organizovaní rôznych akcií a podujatí organizovaných MŠ, ZŠ, obcou ....

- Vzájomná výmena skúsenosti v rámci vytvorenia dvojičiek
- Realizácia OP v MŠ – veľký prínos pre rodičov a detí, ktoré MŠ ešte nenavštevujú
- MŠ dostala množstvo UP a tým sa zmenilo materiálno – technické vybavenie tried, zvýšila sa úroveň
rozvoja detskej osobnosti po stránke kognitívnej, jazykovej, emocionálnej, sociálnej,
perceptuálno – motorickej, grafomotorickej a hygienickej

vyriešenie konkrétnej situácie na MŠ:

- Po skončení NP MRK2 druhý PA ostáva pracovať v MŠ ako pedagogický zamestnanec – má ukončené pg. vzdelanie 1 stupňa
- Prvý PA, ktorý má ukončené vzdelanie bez maturity od septembra 2015 nastupuje na
Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu do Košíc – tým si chce zvýšiť svoje kvalifikačné predpoklady a ostať pracovať v MŠ alebo v ZŠ v obci

negatívom bolo :
- Byrokracia vypisovania dokladov ( dochádzka, PV,KMV, cestovné príkazy, .......)
- Čerpanie finančných prostriedkov na výlety ( zjednodušiť podmienky, rozdiel je dedina a mesto )
- Vzdelávania pg.zamestnancov organizovať v okolí napr. Prešova ( Lipovce, Sigord, Lysá,Drienica... )
- Ukončenie PP s konzultantmi – potreba tvorby a prípravy nových ŠkVP a usmernenie
- Skončenie projektu MRK2 ktorý bol pre našu MŠ veľkým prínosom. ĎAKUJEME!