MŠ Bačkovík

Projekt Inkluzívny model vzdelávania pre materské školy vznikol s cieľom zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí z MRK a ich pripravenosť pre vstup na primárny stupeň vzdelávania.
V rámci NP MRK 2 bola na základe výberového konania prijatá do MŠ asistentka učiteľa.
Asistentka učiteľa pri výchovno-vzdelávacích činnostiach pracovala prevažne so všetkými deťmi, navštevujúcimi materskú školu. Pri nástupe do MŠ prebiehalo u rómskych detí adaptačné obdobie oveľa lepšie ako po iné obdobia, deti sa cítili pri asistentke učiteľa bezpečnejšie, pretože ovláda rómsky jazyk a individuálnym prístupom k deťom z marginalizovaných rómskych komunít sa tento proces skvalitnil. Vykonávala návštevy v rodinách, spolupráca s rodinou a komunitou bola veľmi dobrá.
Absolvovala kontinuálne vzdelávanie, nakoľko nemá žiadnu pedagogickú kvalifikáciu, potrebovala pomoc pri spracovaní dištančných prác riaditeľkou MŠ. Toho času si asistentka učiteľa dopĺňa pedagogické vzdelanie zamerané na prácu s deťmi predškolského veku.
Výmenné stáže – výmenné návštevy absolvovali všetci pedagogickí zamestnanci. Návšteva bola pre nás prínosom, spoznali sme veľmi milé nové kolegyne, ktoré majú veľmi blízko k našim každodenným pracovným náležitostiam. Spoznali sme nový región , pozitíva i negatíva v rôznych oblastiach.
Prácu konzultantky Mgr. Natálie Barilovej hodnotím ako vysoko odbornú a profesionálnu.